Actievoorwaarden

Immo Francois organiseert een wedstrijd om een lenteschoonmaak van je woning te winnen.

Artikel 1 – Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door IMMO FRANCOIS, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge (België) Scheepsdalelaan 67, en is toegankelijk via de website https://www.immofrancois.be/10-jaar-immo-francois van 17 februari 2020 t/m 19 maart 2020.

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 17 februari 2020 t/m 19 maart 2020..

Artikel 3 – Spelregels

 • Je kan enkel deelnemen aan de wedstrijd indien je in de periode van 17 februari 2020 t/m 19 maart 2020 een huis aankoopt via IMMO FRANCOIS of aankocht via IMMO FRANCOIS.
 • De actie is geldig wanneer het compromis werd getekend voor 19 maart 2020.
 • Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.
 • De prijs is niet overdraagbaar: hij wordt toegekend aan de persoon die de onderhandse verkoopsovereenkomst tekent.
 • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België, met uitzondering van de personeelsleden van IMMO FRANCOIS.


Artikel 4 – Winnaar en prijs

Er zal 1 wedstrijdwinnaar zijn. Deze winnaar wint een lenteschoonmaak van de woning.

 • Volledige schoonmaakbeurt van de woning door een professional
 • De professional komt 8 uur lang schoonmaken voor een waarde van €500
 • De datum van de schoonmaakbeurt is met de professional overeen te komen.


Er wordt 1 winnaar gekozen uit alle ondertekende compromissen tussen 17 februari en 19 maart 2020. De winnaar zal verwittigd worden via een publicatie op de Facebook- en Instagrampagina van IMMO FRANCOIS op 20 maart 2020.

Artikel 5 – Uitsluiting

IMMO FRANCOIS kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden, zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van IMMO FRANCOIS.

Artikel 6 – Informatie over de prijs

Deze winnaar wint een lenteschoonmaak van de woning.

 • Volledige schoonmaakbeurt van de woning door een professional
 • De professional komt 8 uur lang schoonmaken voor een waarde van €500
 • De datum van de schoonmaakbeurt is met de professional overeen te komen.


De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

Artikel 7 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van IMMO FRANCOIS de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt IMMO FRANCOIS ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen, indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die IMMO FRANCOIS zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 11 alinea 2 van dit reglement.

Artikel 10 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator. Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van IMMO FRANCOIS. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 11 – Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan IMMO FRANCOIS om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

 • Onze kantoren zijn terug open en we zijn klaar om je te ontvangen. Ontdek hier onze veiligheidsmaatregelen.