Actievoorwaarden

Immo Francois organiseert een wedstrijd om een winters geschenk te winnen.

Artikel 1 – Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door IMMO FRANCOIS, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge (België) Scheepsdalelaan 67, en is toegankelijk via de website https://www.immofrancois.be/10-jaar-immo-francois van 9 november 2020 t/m 26 november 2020.

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 9 november 2020 t/m 26 november 2020.

Artikel 3 – Spelregels

  • De deelnemer moet voldoen aan volgende acties: like van de social media post van de wedstrijd, sharen van deze post op je tijdlijn (Facebook of Instagram), daarbij @immofrancois hierin taggen, daarnaast ook 3 vrienden of familieleden taggen in de reacties onder de post. 
  • Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement.
  • De prijs is niet overdraagbaar.
  • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België, met uitzondering van de personeelsleden van IMMO FRANCOIS.


Artikel 4 – Winnaar en prijs

Er is 1 winaar. 

Artikel 5 – Uitsluiting

IMMO FRANCOIS kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden, zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van IMMO FRANCOIS.

Artikel 6 – Informatie over de prijs

Deze winnaar krijgt een professionele fotoshoot en 100 kerstkaarten gedrukt. 

De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien.

Artikel 7 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van IMMO FRANCOIS de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt IMMO FRANCOIS ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen, indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die IMMO FRANCOIS zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 11 alinea 2 van dit reglement.

Artikel 10 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator. Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van IMMO FRANCOIS. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 11 – Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan IMMO FRANCOIS om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.