Algemene voorwaarden 'Bel, Bied & Geniet'

Artikel 1. Algemene bepalingen

BEL, BIED & GENIET is een verkoopformule van IMMO-FRANCOIS.be waarbij een onroerend goed te koop wordt gesteld via een vrijwillige biedingsprocedure. Bij de te koop stelling van het onroerend goed wordt een moment georganiseerd waarbij kandidaat-bieders In overleg met de opdrachtgever-verkoper wordt een BEL, BIED & GENIET-moment georganiseerd waarbij de kandidaat-bieders het onroerend goed kunnen bezichtigen op een vooraf bepaalde datum en locatie (hierna het BEL, BIED & GENIET-moment). Het tijdstip, de datum en de locatie van de BEL, BIED & GENIET worden bekend gemaakt bij de te koop stelling van het onroerend goed. Tijdens het BEL, BIED & GENIET-moment kan de kandidaat-bieder een bod uit te brengen onder gesloten omslag. Een uur na het afsluiten van het BEL, BIED & GENIET-moment worden de gesloten omslagen met biedingen opengemaakt op de vooraf meegedeelde locatie. Het staat elke bieder vrij om daarbij aanwezig te zijn. De opdrachtgever-verkoper behoudt steeds de vrijheid om al dan niet in te gaan op een bod.

Artikel 2: Aanvaarding van het reglement

Het uitbrengen van een bod door een kandidaat-bieder/koper op het BEL, BIED & GENIET-moment resulteert onherroepelijk in de aanvaarding van de algemene bepalingen van dit reglement zoals bekendgemaakt op www.immofrancois.be

Artikel 3: Wie kan een bod uitbrengen

- Elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar en handelingsbekwaam verklaard.

- Elke rechtspersoon, indien rechtsgeldig vertegenwoordigd.

Artikel 4: Startprijs

Bij elk onroerend goed aangeboden op het BEL, BIED & GENIET-moment wordt een startprijs ingesteld. Een bod kan uitgebracht worden onder, op of boven deze startprijs.

Artikel 5: Uitbrengen van een bod

5.1 Biedingen dienen uitgebracht te worden door middel van een volledig ingevulde en ondertekende aankoopbelofte die door de vastgoedmakelaar ter beschikking wordt gesteld. Een exemplaar van de aankoopbelofte wordt samen met dit reglement ter beschikking gesteld door de vastgoedmakelaar aanwezig op het BEL, BIED & GENIET-moment. Elke bieding wordt geacht onvoorwaardelijk te zijn en uitgebracht zonder opschortende voorwaarden. De conventionele voorwaarden zoals opgenomen in het modeldocument van de onderhandse verkoopovereenkomst, opgesteld door het CIB, zijn van toepassing op het bod. Alle documenten die noodzakelijk zijn bij de verkoop van een onroerend goed zijn ter inzage bij de makelaar of via de website www.immofrancois.be. Door het uitbrengen van een bod conform dit reglement verklaart de kandidaat-bieder voldoende geïnformeerd te zijn of minstens hiertoe de mogelijkheid te hebben gekregen.

5.2 Elk bod dient een vast en bepaald bedrag te vermelden. Biedingen waarbij een bepaald bedrag bovenop het hoogste bod wordt geboden (bijvoorbeeld “het hoogste bod + 50 euro”), zijn nietig en worden niet in overweging genomen. Indien er meerdere identieke hoogste biedingen zijn, zal aan de betrokken bieders gevraagd worden een hoger schriftelijk bod onder gesloten omslag uit te brengen, tegen een door IMMO-FRANCOIS.be bepaald tijdstip, uiterlijk 48 uur na de eerste biedingsronde. Indien de biedingen opnieuw identiek zijn, wordt de procedure hernomen tot er een uniek hoogste bod is.

5.3 Ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt geacht voor zichzelf te kopen. Commandverklaring (d.w.z. een verklaring waarbij de koper een goed anoniem kan kopen, door een “ogenschijnlijke” koper aan te duiden) is niet toegestaan.

5.4 Door het uitbrengen van een bod én de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever-verkoper komt de verkoopovereenkomst rechtstreeks tot stand tussen de opdrachtgever-verkoper en de bieder.

Artikel 6: Verbintenissen van de bieder

6.1 Elk uitgebracht bod is onherroepelijk en bindend gedurende minstens 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf het BEL, BIED & GENIET-moment. Iedere bieder blijft gehouden aan zijn bod gedurende deze termijn, ook indien zijn bod wordt overtroffen en ongeacht de aanvaarding van een ander bod door de opdrachtgever-verkoper.

6.2 Indien de opdrachtgever-verkoper het bod aanvaardt binnen deze termijn van 14 kalenderdagen, dient de onderhandse verkoopovereenkomst ondertekend te worden waarbij een voorschot van 10% van het aanvaarde bod wordt betaald, en dit binnen de 14 kalenderdagen na aanvaarding van het bod.

6.3. Indien de kandidaat koper de onderhandse verkoopovereenkomst niet komt tekenen en/of het voorschot niet betaalt:

- kan de opdrachtgever-verkoper ervoor kiezen om

o de uitvoering van de overeenkomst tot aankoop in natura af te dwingen;

o de overeenkomst tot aankoop van rechtswege ontbonden te verklaren zonder voorafgaande ingebrekestelling

- dient de kandidaat-koper in ieder geval een schadevergoeding van 10% van de geboden prijs te betalen aan de opdrachtgever-verkoper

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Op eenzijdig verzoek van de opdrachtgever-verkoper kan IMMO-FRANCOIS.be de biedingsprocedure te allen tijde schorsen of stopzetten om welke reden ook. IMMO-FRANCOIS.be kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk.

7.2 IMMO-FRANCOIS.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige wanprestatie vanwege de opdrachtgever-verkoper.

Artikel 8: Diverse bepalingen

Elke kandidaat-bieder verbindt zich ertoe geen handelingen te ondernemen die de goede werking van het BEL, BIED & GENIET-moment verstoren of kunnen verstoren. Tevens is elke kandidaat-bieder absoluut verboden het verloop van de biedingen en biedingsprocedure op gelijk welke manier te manipuleren. Bij overtreding van deze bepaling kan IMMO-FRANCOIS.be beslissen om het bod te weren.

Artikel 9: Geschillen

Geschillen die zich voordoen naar aanleiding van de inhoud of de uitvoering van deze overeenkomst, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de plaats van de uitbatingszetel van de vastgoedmakelaar als plaats waar de verbintenissen

zijn ontstaan of moeten worden uitgevoerd. Indien dwingende wetsbepalingen een andere bevoegde rechtbank aanwijzen, zal deze rechtbank bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil.

Artikel 10: Privacyverklaring

IMMO-FRANCOIS.be stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan IMMO-FRANCOIS.be. Tijdens uw interactie met IMMO-FRANCOIS.be kunt u persoonlijke informatie met ons delen conform de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). De gegevens van de kandidaat-bieder kunnen enkel gebruikt worden om de door de kandidaat-bieder gevraagde diensten te kunnen leveren alsook om deze op de hoogte te brengen van nieuwe aanbiedingen en statistische onderzoeken te doen. De bieder gaat akkoord dat deze mogen bewaard worden en mogen verwerkt worden voor bovengenoemde doeleinden.